Regulamin platformy
app.7link.ai

wersja 1.0.0

REGULAMIN PLATFORMY 

app.7link.ai

§1 Definicje

 Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć PUBLICRANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach pod adresem: UL. DZIELNA 10 /6, 25-213 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880166, NIP 6572957340, kapitał zakładowy 10.000 zł.
 2. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, jakiej przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będące przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431kc
 3. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę będącą konsumentem w rozumieniu art. 221kc.
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę, który dokonał rejestracji Konta Systemowego na Platformie.
 5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Administratora pod adresem https://7link.ai.
 6. Platformie – należy przez to rozumieć zorganizowany system zawierania umów na odległość stanowiący internetową platformę prowadzoną i utrzymywaną przez Administratora pod adresem https://app.7link.ai, która umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień i Zleceń u innych Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Użytkownika z Platformy.
 8. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć dokument dostępny pod adresem https://7link.ai/pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiący zbiór informacji dotyczących zasad oraz warunków, na jakich funkcjonuje Strona Internetowa i Platforma, a także pouczeń dotyczących postępowania z danymi osobowymi oraz wykonywania praw przez osoby, których dane te dotyczą.
 9. Umowie Na Realizację – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług w rozumieniu
  art. 750 kc lub umowę o wykonanie dzieła w rozumieniu art. 627 kc zawieraną przez Użytkownika i innego Użytkownika za pośrednictwem Platformy.
 10. Warunkach Realizacji – należy przez to rozumieć dodatkowe warunki i zastrzeżenia umieszczone przez Użytkownika w Zamówieniu, Zleceniu lub Ofercie, opublikowanych na Platformie, które stanowią integralną część Umowy Na Realizację.
 11. Potwierdzeniu Rozpoczęcia Realizacji – należy przez to rozumieć potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub Zlecenia, które przesyłane jest Użytkownikowi z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu teleinformatycznego Platformy po zawarciu Umowy Na Realizację z innym Użytkownikiem.
 12. Koncie Systemowym – należy przez to rozumieć przydzielone Użytkownikowi przez Administratora indywidualne konto, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Platformy i na którym gromadzone są przez Administratora informacje o Użytkowniku, jego Saldzie, Zamówieniach, Zleceniach, Ofertach oraz Umowach Na Realizację, jakie zawarł i wykonał za pośrednictwem Platformy.
 13. Subkoncie – należy przez to rozumieć funkcjonalność Konta Systemowego pozwalającą na współdzielenie Konta Systemowego z innymi osobami.
 14. Umowie o Prowadzenie Konta – należy przez to rozumieć umowę o utrzymywanie przez Administratora Konta Systemowego Użytkownika na Platformie i umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z jej funkcjonalności.
 15. Koncie Finansowym – należy przez to rozumieć funkcjonalność Konta Systemowego, która umożliwia określenie Salda Środków Pieniężnych będących do dyspozycji Użytkownika.
 16. Saldzie – należy przez to rozumieć ilość Środków Pieniężnych zgromadzonych na Koncie Finansowym Użytkownika.
 17. Środkach Pieniężnych – należy przez to rozumieć jednostki monetarne wyrażone w złotym (PLN).
 18. Wpłacie Środków Pieniężnych – należy przez to rozumieć powiększenie Salda o Środki Pieniężne, które Użytkownik wpłacił z wykorzystaniem funkcjonalności „Doładuj konto”.
 19. Wypłacie Środków Pieniężnych – należy przez to rozumieć pomniejszenie Salda o Środki Pieniężne które Administrator przekazał na rachunek bankowy Użytkownika.
 20. Przelaniu Środków Pieniężnych – należy przez to rozumieć pomniejszenie Salda jednego Użytkownika o Środki Pieniężne, które zostały zużyte na powiększenie o te Środki Pieniężne Salda innego Użytkownika w ramach zapłaconego mu Wynagrodzenia
 21. Koszcie – należy przez to rozumieć ilość Środków Pieniężnych, o jaką zostanie pomniejszone Saldo Użytkownika, który za pośrednictwem Platformy udzieli Zamówienia lub Zlecenia.
 22. Wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć ilość Środków Pieniężnych, o jaką zostanie powiększone Saldo Użytkownika, który za pośrednictwem Platformy podejmie się wykonania Zamówienia lub Zlecenia.
 23. Bramce Płatności – należy przez to rozumieć obsługę płatności bezgotówkowych zapewnianą przez podmioty wskazane w Polityce Prywatności.
 24. Narzucie – należy przez to rozumieć zmienną ilość Środków Pieniężnych, o jakie każdorazowo Administrator powiększa Koszt określony przez Użytkownika, które w przypadku zawarcia i wykonania Umowy Na Realizację zatrzymuje Administrator tytułem opłaty za umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Platformy.
 25. Rolach – należy przez to rozumieć uprawnienia nadawane Użytkownikowi na Platformie, które określają jakiego typu Umów Na Realizację może być stroną.
 26. Zamówieniach – należy przez to rozumieć zamówienia, których przedmiotem jest publikacja Artykułów na Portalach.
 27. Zleceniach – należy przez to rozumieć zlecenia, których przedmiotem jest przygotowanie Tekstów.
 28. Ofertach – należy przez to rozumieć ofertę publikacji Artykułów na Portalach.
 29. Reklamodawcy – należy przez to rozumieć rolę na Platformie, która umożliwia Użytkownikowi składanie Zamówień oraz Zleceń.
 30. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę lub podmiot, na rzecz której może działać Reklamodawca.
 31. Tekście – należy przez to rozumieć  utwory słowne mogące stanowić utwory w rozumieniu art. 1 Prawa Autorskiego.
 32. Artykule – należy przez to rozumieć Tekst opublikowany na Portalu.
 33. Wydawcy – należy przez to rozumieć rolę na Platformie, która umożliwia Użytkownikowi umieszczenie Ofert i podejmowanie się wykonania Zamówień.
 34. Portalach – należy przez to rozumieć strony internetowe należące do Wydawcy lub przez niego zarządzane, które dodane zostały przez niego do Bazy Portali.
 35. Bazie Portali – należy przez to rozumieć zbiór Portali tworzony na Platformie przez Wydawców.
 36. Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę Wydawcy podjęcia się publikacji Artykułu na Portalu umieszczonym w Bazie Portali.
 37. Copywriterze –  należy przez to rozumieć rolę na Platformie, która umożliwia Użytkownikowi podejmowanie się wykonania Zleceń.
 38. Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 39. Koszyku – należy przez to rozumieć funkcjonalność Platformy pozwalającą Reklamodawcy na złożenie Zamówienia lub Zlecenia, a następnie na opłaceniu ich Kosztu.
 40. prawie autorskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 41. Plagiacie – należy przez to rozumieć naruszenie przez Użytkownika autorskich praw majątkowych lub osobistych osoby trzeciej poprzez skopiowanie w całości lub w części jej utworu, a następnie umieszczenie go na Platformie.
 42. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.)
 43. kc lub kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 44. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§2 Administrator

 1. Platformę prowadzi Administrator.
 2. Administrator zawiera z Użytkownikami wyłącznie Umowę o Prowadzenie Konta i nie jest stroną jakiejkolwiek Umowy Na Realizację.
 3. Administrator za pośrednictwem Platformy nie składa ani nie podejmuje się wykonania Zamówień lub Zleceń. PUBLICRANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (z siedzibą w Kielcach pod adresem: UL. DZIELNA 10 /6, 25-213 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880166, NIP 6572957340, kapitał zakładowy 10.000 zł) może składać lub podejmować się wykonania Zamówień lub Zleceń, jeżeli utworzy na Platformie Konto Systemowe. W takim przypadku do działań podejmowanych na Platformie oraz do praw i obowiązków PUBLICRANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako Użytkownika stosuje się postanowienia Regulaminu z wyłączeniem postanowień dotyczących Administratora.
 4. Administrator prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia
  6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
 5. Potwierdzenie poprawności danych Administratora Użytkownik może uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym – https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html;
 6. Numer rachunku bankowego Administratora: PLN IBAN: PL72 1140 2004 0000 3802 8089 3991, EURO IBAN BIC BREXPLPWMBK: PL81 1140 2004 0000 3812 1258 0090
 7. Wszystkie treści opublikowane na Stronie Internetowej i na Platformie stanowią własność Administratora, chyba że zostały one umieszczone na Platformie przez Użytkowników. Kopiowanie, wprowadzanie do obrotu czy w inny sposób wykorzystywanie tych treści może skutkować naruszeniem autorskich praw majątkowych Administratora lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.). 

§3 Użytkownicy

 1. Regulamin wiąże wszystkich Użytkowników korzystających z Platformy.
 2. Użytkownicy na Platformie działają w imieniu własnym i na własną rzecz, chyba że Regulamin wprost stanowi inaczej.
 3. Udostępniając na Platformie możliwość założenia Konta Systemowego Administrator składa ofertę zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, która zawierana jest z chwilą zarejestrowania Konta Systemowego.
 4. Ofertę zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta może przyjąć wyłącznie Przedsiębiorca.
 5. Oferta zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta nie jest kierowana do Konsumentów.
 6. Administrator może stosować techniczne środki weryfikacji czy osoba lub podmiot rejestrujący Konto Systemowe jest Przedsiębiorcą.
 7. W przypadku, gdyby na skutek błędu technicznych środków weryfikacji lub obejścia tych zabezpieczeń rejestracji Konta Systemowego dokonał Konsument, to Umowa o Prowadzenie Konta jest nieważna, a Administrator niezwłocznie dokona usunięcia Konta Systemowego Konsumenta i zwróci mu wszelkie Środki Pieniężne, jakie od niego otrzymał.

§4 Regulamin

 1. Integralną częścią Regulaminu są:
  1. Warunki Realizacji;
  2. Polityka Prywatności.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Użytkownika w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 5. Do Umów Na Realizację zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy na Realizację przez Użytkowników. Administrator zapewni Użytkownikowi dostęp do Regulaminów w brzmieniu sprzed dokonania w nich zmian.

§5 Wymogi techniczne

 1. Użytkownik może korzystać z Platformy przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i przez siedem (7) dni w tygodniu.
 2. Funkcjonalności Platformy, które dostępne są tylko w określonych dniach
  i godzinach, określa Regulamin.
 3. W celu skorzystania z Platformy Użytkownik musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  2. dostęp do internetu;
  3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
  4. przeglądarka internetowa (Administrator dołoży najwyższych starań, aby Platforma była prawidłowo obsługiwana przez aktualne wersje przeglądarek Microsoft Internet Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari);
 4. Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 5. Administrator dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie
  Platformy z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich, mającego na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).

§6 Komunikacja

 1. Użytkownik w sprawach dotyczących Platformy może porozumieć się z Administratorem za pomocą środków komunikowania się na odległość:
  1. dla reklamodawców e-mail: advertiser@7link.ai
  2. dla wydawców e-mail: publisher@7link.ai
  3. dla copywriterów e-mail: copywriter@7link.ai
  4. w sprawach faktur e-mail: invoice@7link.ai

Administrator odpowiada na wiadomości w dni robocze od 8:00 do 16:00

 1. Administrator dołoży należytej staranności, aby Użytkownik mógł szybko i efektywnie kontaktować się z nim z wykorzystaniem wskazanych w Regulaminie środków komunikowania się na odległość.
 2. Strona Internetowa może wskazywać także inne środki komunikowania się stron na odległość w sprawach innych niż dotyczących Platformy.
 3. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania uzgodnień, będzie korespondencja elektroniczna (e-mail).
 4. Użytkownik może składać oświadczenia Administratora także z zachowaniem formy pisemnej, przesyłając je na wskazany w Regulaminie adres za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896).
 5. Użytkownik w kontaktach z Administratorem powinien wykorzystywać adres e-mail wskazany przez siebie w czasie rejestracji Konta Systemowego lub Subkonta.
 6. We wszystkich sprawach związanych z Umową Na Realizację Użytkownicy mogą się komunikować między sobą jedynie z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy.
 7. Korespondencja Użytkowników prowadzona z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy może być monitorowana przez Administratora jedynie w przypadku:
  1. konieczności zbadania czy doszło do naruszenia postanowień Regulaminu;
  2. konieczności rozpoznania Reklamacji pochodzącej od Użytkownika będącego stroną korespondencji;
  3. konieczności zebrania i utrwalenia korespondencji na żądanie uprawnionych organów.

§7 Platforma

 1. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika oznacza każde skorzystanie z jej funkcjonalności.
 2. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem;
  2. zgodny z dobrymi obyczajami;
  3. zgodny z Regulaminem;
  4. niezakłócający jego funkcjonowania;
  5. nieuciążliwy dla innych Użytkowników i Administratora.
 3. Administrator może w każdym czasie dodawać nowe funkcjonalności do Platformy albo usuwać lub modyfikować już istniejące.
 4. Administrator może na czas prowadzenia prac konserwacyjnych przejściowo uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Platformy, o czym każdorazowo poinformuje ich z odpowiednim wyprzedzeniem i wskaże przewidywany czas prowadzenia tych prac.
 5. Jeżeli jakakolwiek funkcjonalność Platformy korzystać będzie z narzędzi lub innych rozwiązań technicznych opartych o sztuczną inteligencję (AI), to Administrator wyraźnie wskaże to w opisie tej funkcjonalności opublikowanym na Platformie.

§8 Konto Systemowe

 1. Użytkownik może założyć Konto na Platformie Internetowej z wykorzystaniem formularza „Zarejestruj się”.
 2. Skuteczne założenia Konta Systemowego wymaga podania przez Przedsiębiorcę w formularzu „Zarejestruj się” następujących danych:
  1. adres e-mail (dalej „login”);
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) dotyczący jego przedsiębiorstwa;
  3. hasło;
 3. Skuteczne założenie Konta Systemowego wymaga złożenia przez Przedsiębiorcę w formularzu „Zarejestruj się” następujących oświadczeń:
  1. o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora;
  2. o zaakceptowaniu warunków Regulaminu;
  3. że umowy zawarte z Administratorem i innymi Użytkownikami będą miały dla niego charakter zawodowy i związany z jego działalnością gospodarczą.
  4. o wyborze przynajmniej jednej z Ról.
 4. Użytkownik powinien dochować należytej staranności, aby dane wprowadzone przez niego do formularza „Zarejestruj się” były poprawne i zgodne z prawdą.
 5. Rozpoczęcie korzystania z Konta Systemowego przez Użytkownika następuje poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem loginu i hasła utworzonego przez Użytkownika w procesie zakładania Konta Systemowego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać Konta Systemowego osobom trzecim, ani też nie przekazywać nikomu loginu i hasła utworzonego w procesie zakładania Konta Systemowego. Użytkownik może współdzielić Konto Systemowe z innymi osobami jedynie z wykorzystaniem funkcjonalności Subkonta.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób korzystających z udostępnionych im Subkont jak za własne. W razie wątpliwości poczytuje się, że udostępnienie osobie Subkonta przez Użytkownika stanowi udzielenie jej pełnomocnictwa do dokonywania przez nią wszelkich czynności prawnych na Platformie w zakresie, w jakim pozwala na to funkcjonalność Subkonta.
 8. Administrator w żadnym przypadku nie będzie zwracać się do Użytkownika o podanie jego hasła lub innych danych dostępowych do Konta Systemowego.
 9. W przypadku utraty dostępu do hasła Użytkownik może wygenerować nowe hasło do Konta Systemowego, korzystając z formularza „Nie pamiętasz hasła?”.
 10. Korzystanie z funkcjonalności Platformy przez Użytkownika wymaga założenia Konta Systemowego.
 11. Założenie i utrzymywanie Konta Systemowego na Platformie Internetowej przez Użytkownika jest nieodpłatne. Administrator może jednak pobierać od Użytkownika Narzut, jeżeli Regulamin tak stanowi.
 12. Utrzymywanie Konta Systemowego na Platformie Internetowej następuje w ramach Umowy o Prowadzenie Konta zawartej w momencie rejestracji Konta Systemowego przez Użytkownika. Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony.
 13. Każdy Użytkownik może zarejestrować i aktywnie korzystać tylko z jednego (1) Konta Systemowego.
 14. Administrator może okresowo całkowicie wstrzymać możliwość zakładania Kont Systemowych lub oferować ich założenie jedynie wybranym przez siebie Przedsiębiorcom.
 15. Zmiany Regulaminu w zakresie Umów o Prowadzenie Konta wchodzą w życie w terminie czternastu (14) dni od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej. Administrator poinformuje Użytkownika o planowanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji Użytkownika dla zmian Regulaminu może on zażądać usunięcia Konta Systemowego. W takim przypadku przyjmuje się, że żądanie usunięcia Konta Systemowego stanowi jednocześnie wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, a Administrator niezwłocznie uczyni zadość żądaniu Użytkownika.
 16. Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia Konta Systemowego przez Administratora. W takim przypadku przyjmuje się, że żądanie usunięcia Konta Systemowego stanowi jednocześnie wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym Umowy o Prowadzenie Konta, a Administrator niezwłocznie uczyni zadość żądaniu Użytkownika.
 17. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Administrator może wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Brak uczynienia zadość wezwaniu Administratora przez Użytkownika uprawnia Administratora do wypowiedzenia Umowy o Utrzymywanie Konta z zachowaniem dwudniowego (2) okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Administrator niezwłocznie usunie Konto Systemowe Użytkownika.
 18. Usunięcie Konta Systemowego skutkuje usunięciem wszystkich Subkont.
 19. W przypadku Usunięcia Konta Systemowego do Wypłaty Środków Pieniężnych i Przelania Środków Pieniężnych postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 20. Konto Systemowe usunięte nie podlega przywróceniu. W celu skorzystania z funkcjonalności Platformy Użytkownik powinien ponownie założyć Konto Systemowe.

§9 Role

 1. Dostępnymi na Platformie Rolami są:
  1. Reklamodawca;
  2. Wydawca;
  3. Copywriter.
 2. Każdy Użytkownik powinien posiadać przynajmniej jedną (1) Rolę, ale nie więcej niż trzy (3) Role.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dobrać dodatkową Rolę, która zostanie przypisana do jego Konta Systemowego.
 4. Wybrana Rola nie może być usunięta z Konta Systemowego.
 5. Administrator może okresowo całkowicie wstrzymać możliwość wyboru poszczególnych lub wszystkich Ról lub oferować wybór jedynie wybranym przez siebie Użytkownikom.
 6. Konto Finansowe dla każdej z Ról prowadzone jest osobno.
 7. Subkonta dla każdej z Ról prowadzone są osobno.


§10 Reklamodawca

 1. Reklamodawca, umieszczając na Platformie dane Użytkownika zapewnia, że posiada do tego podstawę prawną, umowną lub faktyczną.
 2. Reklamodawca może zawierać Umowy Na Realizację także w imieniu własnym, ale na rzecz Klienta.
 3. Reklamodawca może Zamówić u Wydawcy publikację Tekstu tylko na Portalu umieszczonym w Bazie Portali.
 4. Reklamodawca może Zlecić Copywriterowi przygotowanie Tekstu.
 5. Reklamodawca może umieścić na Portalu także Tekst pochodzących z innych źródeł niż Zlecenie udzielone Copywriterowi.
 6. Reklamodawca oświadcza, że będzie posiadać tytuł prawny do Tekstu i innych treści (fotografii, grafik, logotypów, packshotów etc.) umieszczanych na Platformie i przekazywanych innym Użytkowników w celu wykonania Umowy Na Realizację.

§11 Wydawca

 1. Wydawca, umieszczając na Platformie dane Portalu, zapewnia, że posiada do tego podstawę prawną, umowną lub faktyczną.
 2. Wydawca, dodając Portal do Bazy Portali, składa Reklamodawcom Ofertę na określonych przez siebie Warunkach Realizacji.
 3. Na każde żądanie Reklamodawcy Wydawca niezwłocznie usunie Artykuł z Portalu. Usunięcie Artykułu na żądanie Reklamodawcy nie może być podstawą do żądania przez Reklamodawcę zwrotu Kosztów.
 4. Wydawca, podejmując się wykonania Zamówienia Reklamodawcy, zobowiązany jest przestrzegać Warunków Realizacji.

§12 Copywriter

 1. Copywriter przygotowuje Teksty na Zlecenie Reklamodawcy.
 2. Teksty przygotowane przez Copywritera:
  1. powinny być wolne od błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych, typograficznych i gramatycznych;
  2. powinny stanowić unikatowe treści, które nie były uprzednio udostępnione w Internecie ani w żadnym innym miejscu;
  3. nie mogą być oferowane jednocześnie w innym miejscu niż Portal;
  4. nie mogą stanowić Plagiatu.
 3. Reklamodawca może zażądać od Copywritera wykonania poprawek lub korekty Tekstu, jeżeli:
  1. nie spełnia kryteriów określonych w Warunkach Realizacji;
  2. zawiera błędy stylistyczne, interpunkcyjne, ortograficzne, gramatyczne lub inne błędy językowe;
  3. jest Tekstem o niskiej jakości, a w szczególności wygenerowanym w całości lub w części z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI);
  4. jest Plagiatem w całości lub w części.
 4. Umieszczając Tekst na Platformie, Copywriter udziela Administratorowi i Reklamodawcy zapewnienia, że Tekst stanowi rezultat wyłącznie jego pracy oraz że spełnia pozostałe wymogi określone w Regulaminie, a w szczególności, że nie stanowi Plagiatu. W żadnym wypadku Copywriter nie będzie zwolniony z odpowiedzialności za Tekst umieszczony przez siebie na Platformie, a w szczególności jego ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza nie może zostać ograniczona lub wyłączona.
 1. Copywriter może równocześnie podjąć się wykonania nie więcej niż pięciu (5) Zleceń na wykonanie Tekstu.
 2. Copywriter, podejmując się wykonania Zlecenia Reklamodawcy, zobowiązany jest przestrzegać Warunków Realizacji.

§13 Warunki Realizacji

 1. Każde Zamówienie i Zlecenie posiada Warunki Realizacji.
 2. Warunki Realizacji mogą w szczególności określać;
  1. koszt;
  2. typ linków;
  3. liczbę znaków;
  4. liczbę linków;
  5. maksymalną liczbę domen;
  6. temat;
  7. frazy kluczowe;
  8. długość Tekstu;
  9. termin realizacji.
 3. Warunki Realizacji mogą przewidywać obowiązek współdziałania Użytkowników będących stroną Umowy Na Realizację. W takim przypadku Użytkownicy zobowiązani są podejmować działania określone w Warunkach Realizacji sposób niezwłoczny i z zachowaniem należytej staranności.
 4. Warunki Realizacji obowiązują od dnia Potwierdzenia Rozpoczęcia Realizacji.
 5. Reklamodawca dokonuje wyboru Wydawcy lub Copywritera wedle własnych kryteriów.
 • 14 Umowa Na Realizację
 1. Umowę Na Realizację uważa się za zawartą, jeżeli Reklamodawca dokona wyboru Wydawcy, któremu ma zamiar powierzyć wykonanie Zamówienia, a Wydawca to Zamówienie wykonuje. Umowa Na Realizację uważana jest za niezawartą, jeżeli Wydawca Zamówienie odrzucił lub przez okres czternastu (14) dni nie podjął żadnych działań na Platformie mających za przedmiot to Zamówienie.
 2. Umowę Na Realizację uważa się za zawartą, jeżeli Reklamodawca dokona wyboru Copywritera, któremu ma zamiar powierzyć wykonanie Zlecenia, a Copywriter to Zlecenie przyjmuje.  Umowa Na Realizację uważana jest za niezawartą, jeżeli Copywriter Zlecenie odrzucił.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia udzielenia Zamówienia lub Zlecenia Wydawca lub Copywriter przystępują do wykonania Umowy Na Realizację, a Reklamodawca otrzymuje Potwierdzenie Rozpoczęcia Realizacji.
 4. Użytkownik może odstąpić od Umowy Na Realizację, jeżeli uprawnienie takie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw.
 5. Umowa Na Realizację zawarta zostanie w języku polskim.
 6. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Na Realizację będzie prawo polskie.

§15 Rękojmia

 1. Wydawca lub Copywriter podejmujący się wykonania Zamówienia lub Zlecenia udziela na jego przedmiot rękojmi.
 2. Terminy wygaśnięcia uprawień z rękojmi lub przedawnienia się związanych z tym prawem roszczeń określają art. 568 kc i art. 576 kc.
 3. Reklamodawca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał przedmiotu Zamówienia lub Zlecenia w terminie trzech (5) Dni Roboczych od jego dostarczenia i nie zawiadomił niezwłocznie Wydawcy lub Copywritera o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później, jeżeli nie zawiadomił Wydawcy lub Copywritera niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od stwierdzenia tej wady.

§16 Koszt

 1. Koszty eksponowane na Platformie:
  1. płatne są z góry;
  2. mają charakter zryczałtowany;
  3. podawane są w złotych polskich (PLN);
  4. zostaną powiększone o należny podatek VAT;
  5. zawierają wszelkie inne opłaty i należności publiczno-prawne, jakie mogą być doliczone do Kosztu;
  6. zawierają Narzut;
  7. mogą być indywidualnie dostosowywane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 2. Po zawarciu przez Reklamodawcę Umowy Na Rezerwację na jego Saldzie zablokowana zostanie kwota odpowiadająca Kosztowi, która jest niezbędna dla Przelania Środków Pieniężnych Wydawcy lub Copywriterowi.
 3. Do Wynagrodzenia postanowienia Regulaminu dotyczące Kosztu stosuje się odpowiednio.

§17 Narzut

 1. Administrator pobiera od każdej Umowy Na Realizację Narzut.
 2. Zasady naliczania Narzutu stanowią tajemnicę handlową Administratora i nie podlegają one ujawnieniu.
 3. Narzut doliczany jest do Wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę lub Copywritera.
 4. Do Narzutu postanowienia Regulaminu dotyczące Kosztów stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku uznania Reklamacji Użytkownika za uzasadnioną Narzut podlega zwrotowi.

§18 Konto Finansowe

 1. Reklamodawca może w każdym czasie Wpłacić Środki Pieniężne z wykorzystaniem funkcjonalności „Doładuj konto”, ale w kwocie nie mniejszej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Po opłaceniu Saldo Reklamodawcy zwiększy się o Środki Pieniężne odpowiadające wskazanej przez niego kwocie doładowania.
 1. Reklamodawca może Wpłacić Środki Pieniężne:
  1. za pośrednictwem Bramki Płatności;
  2. kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
  3. za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z Bramki Płatności w celu Wpłaty Środków Pieniężnych, wpłacona przez niego kwota zostanie pomniejszona o należną stawkę podatku VAT.
 3. Jeżeli sposób Wpłaty Środków Pieniężnych nie jest wskazany w Regulaminie, przyjmuje się, że Administrator nie przyjmuje tej formy zapłaty.
 4. Administrator wystawi Reklamodawcy fakturę z tytułu Wpłaty Środków Pieniężnych.
 5. Reklamodawca wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur za pośrednictwem Platformy.
 6. Wydawca i Copywriter może dokonać Wypłaty Środków Pieniężnych określając ich wysokość, umieszczając na Koncie Finansowym fakturę i używając przycisku „Zleć wypłatę”. Administrator dokona Wypłaty Środków Pieniężnych w terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od łącznego spełnienia tych warunków.
 7. Wydawca i Copywriter nie może żądać Wypłaty Środków Pieniężnych częściej niż dwa (2) razy w miesiącu.
 8. Reklamodawca może żądać Wypłaty Środków Pieniężnych jedynie w przypadku złożenia żądania usunięcia Konta Systemowego.

§19 Obowiązki księgowo-podatkowe

 1. Użytkownik będący zarejestrowanym podatnikiem VAT zobowiązany jest uiścić podatek od towarów i usług z tytułu Umów o Realizację wykonanych za pośrednictwem Platformy.
 2. Wydawca, składając żądanie Wypłaty Środków Pieniężnych, wystawi Administratorowi fakturę VAT z tytułem „Usługi reklamowe świadczone zgodnie z regulaminem platformy 7link”i terminem płatności 14 dni.
 3. Copywriter, składając żądanie Wypłaty Środków Pieniężnych, wystawi Administratorowi fakturę VAT z tytułem „Copywriting świadczony zgodnie z regulaminem platformy 7link” i terminem płatności 14 dni.
 4. Administrator może wstrzymać się z Wypłatą Środków Pieniężnych do czasu otrzymania od Użytkownika faktury VAT wystawionej w sposób zgodny z Regulaminem.

§20 Prawo autorskie

 1. Użytkownik, umieszczając na Platformie Teksty i inne treści (fotografie, grafiki, logotypy, packshoty etc.), zapewnia, że:
  1. przysługują mu do nich pełne autorskie prawa majątkowe;
  2. nie udzielił osobie trzeciej licencji na ich wykorzystanie ich w całości ani w części, ani nie dokonał też innego rozporządzenia autorskimi prawami majątkowymi do nich;
  3. żadna osoba trzecia nie zgłosiła jakichkolwiek roszczeń co do nich ani nie istnieją podstawy, aby takie roszczenia zostały zgłoszone w przyszłości;
  4. nie są znane mu inne przeszkody prawne do umieszczenia ich na Platformie lub Portalu.
 2. Złożenie przez Użytkownika niezgodnego z prawdą zapewnienia stanowi rażące naruszenie Regulaminu.

§21 Licencja

 1. Z chwilą każdorazowego umieszczenia na Platformie Tekstu Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystywania Tekstu na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach,
   w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, dyskach przenośnych typu USB Pendrive oraz na serwerach w chmurze;
  2. wprowadzenie do pamięci elektronicznej i przechowywanie na Platformie.
 2. Z chwilą wykonania Umowy Na Realizację Copywriter udziela Reklamodawcy odpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystywania Tekstu na polach eksploatacji określonych w art. 50 Prawa autorskiego oraz na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach,
   w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, dyskach przenośnych typu USB Pendrive oraz na serwerach w chmurze;
  2. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części każdą techniką znaną w chwili zawarcia umowy;
  3. wprowadzenie do pamięci elektronicznej;
  4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie i udostępnienie;
  5. wykorzystanie w dowolnych działaniach komunikacyjnych;
  6. publikacja w Internecie i Intranecie;
  7. publikacja na Portalu;
  8. wykorzystanie w promocjach, reklamach, marketingu produktów i usług;
  9. wykorzystanie w działaniach typu e-commerce.
 3. Copywriter zobowiązuje się nie wykonywać swoich autorskich praw osobistych i wyraża Reklamodawcy bezterminową zgodę na rozpowszechnianie i inne wykorzystywanie bez oznaczania go jako jego autora.
 4. Copywriter nie określa sposobu korzystania z Tekstów.
 5. Korzystanie z Tekstów przez Reklamodawcę nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
 6. Reklamodawca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Tekstu i może nim dysponować wedle własnego uznania i w każdym czasie.
 7. Copywriter upoważnia Reklamodawcę do dokonywania wszelkich zmian i opracowań Tekstu, a w tym do:
  1. naruszenia jego integralności;
  2. dokonywania jego korekt i poprawek;
  3. dokonywania jego przeróbek i adaptacji;
  4. wykorzystywania go w całości lub części;
  5. jego skrócenia;
  6. łączenia go z innymi utworami.
 8. Opłata licencyjna należna Copywriterowi, uwzględniona jest w Wynagrodzeniu otrzymanym na podstawie Umowy na Realizację.
 9. Prócz Wynagrodzenia Copywriterowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie przez Reklamodawcę z Tekstu w jakikolwiek sposób, a w szczególności Copywriterowi nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za wykorzystanie Tekstu na każdym, określonym w Regulaminie, odrębnym polu eksploatacji.

§22 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Administratora za szkodę w stosunku do Użytkowników jest wyłączona, z wyjątkiem szkody wyrządzonej umyślnie.
 2. Do odpowiedzialności Użytkownika za szkodę w stosunku do innych Użytkowników zastosowanie mają ogólne reguły kodeksu cywilnego.

§23 Działania zabronione

 1. Działaniami zabronionymi są działania podejmowane przez Użytkownika, które:
  1. naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  2. zostały wskazane w Regulaminie jako działania zabronione;
  3. mają na celu nadużycie uprawnień przyznanych Użytkownikowi lub uniemożliwienie innym Użytkownikom skorzystanie z przysługujących im uprawnień;
  4. mając na celu zebranie danych umieszczonych na Platformie w sposób zautomatyzowany (scrapowanie);
 2. Działaniami zabronionymi w zakresie korzystania z Konta Systemowego w szczególności są:
  1. współdzielenie Konta Systemowego przez Użytkowników;
  2. posiadanie więcej niż jednego (1) Konta Systemowego przez Użytkownika;
  3. zakładanie Konta Systemowego z wykorzystaniem danych podmiotu lub osoby trzeciej.
 3. Działaniami zabronionymi w zakresie korzystania z Platformy w szczególności są:
  1. zawieranie lub realizowanie jakiejkolwiek Umowy Na Realizację poza Platformą;
  2. prowadzenie komunikacji przez strony Umowy Na Realizację w całości lub w części poza Platformą;
  3. wykorzystywanie funkcjonalności Platformy w celu przekazania innym Użytkownikom swoich danych kontaktowych.
 4. Działaniami zabronionymi jest składanie lub podejmowanie się wykonywania Zamówień i Zleceń, które:
  1. mają charakter wulgarny, obraźliwy lub w inny sposób naruszający powszechnie akceptowane normy społeczne;
  2. naruszają autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
  3. naruszają autorskie prawa osobiste osób trzecich;
  4. naruszają dobra osobiste osób trzecich;
  5. nawołują do dyskryminacji z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości;
  6. w inny sposób naruszają porządek prawny lub dobre obyczaje w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) lub wypełniają znamiona innego czynu zabronionego;
 5. W przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych Administrator może:
  1. w przypadkach mniejszej wagi – czasowo zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Konta Systemowego na okres nie dłuższy niż siedem (7) dni (Blokada Konta);
  2. w przypadkach istotnych naruszeń – trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Konta Systemowego (Zawieszenie Konta).
 6. Skorzystanie przez Administratora z uprawnienia do Blokady Konta lub Zawieszenia Konta nie wyłącza jego uprawnień do dochodzenia od Użytkownika roszczeń, a w tym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej działaniem zabronionym.
 7. Administrator może na okres czternastu (14) dni wstrzymać się z Wypłatą Środków Pieniężnych na rzecz Użytkownika, co do którego zastosowano Blokadę Konta lub Zawieszenia Konta, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia, czy Saldo Użytkownika jest prawidłowe, a w szczególności czy nie występują podstawy do jego pomniejszenia.
 • 24 Kary umowne
 1. Copywriter zapłaci Reklamodawcy i Administratorowi karę umowną w kwocie odpowiadającej pięciokrotności (5) otrzymanego Wynagrodzenia, jeżeli złożył niezgodne ze stanem faktycznym zapewnienia określone w Regulaminie, a w szczególności, gdy dopuści się Plagiatu.
 2. Kara umowna stanie się wymagalna w terminie pięciu (5) dni od otrzymania przez zobowiązanego do jej zapłaty wezwania do zapłaty.
 3. Określone w Regulaminie kary umowne naliczane są przez każdego z uprawnionych osobno i nie mają charakteru solidarnego.

§25 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Umowy Na Realizację w terminie siedmiu (7) dni od jej całkowitego wykonania.
 2. Reklamację dotyczącą Umowy Na Realizację Użytkownik może składać z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy.
 3. Reklamację dotyczącą funkcjonowania Platformy, a także w innych sprawach Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów advertiser@7link.ai, publisher@7link.ai, copywriter@7link.ai
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Użytkownika;
  2. id zamówienia lub zlecenia
  3. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji;
  4. zwięzłe określenie oczekiwań Użytkownika co do sposobu załatwienia reklamacji przez Administratora;
  5. inne informacje, które Użytkownik uzna za przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Administratorem w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.
 6. Po otrzymaniu reklamacji Administrator:
  1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji;
  2. zwróci się do Użytkownika o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpoznania reklamacji;
  3. przystąpi do oględzin wad i usterek przedmiotu Zamówienia lub Zlecenia, zgłoszonych przez Użytkownika.
 7. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Administrator może:
  1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Użytkownik lub świadczenie ekwiwalentne, na które Użytkownik wyraził zgodę;
  2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Użytkownik, wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości;
  3. nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części;
  4. wystąpić do Użytkownika z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron.
 8. Rozpatrując reklamację, Administrator może również zwrócić się do drugiej strony Umowy Na Realizacje o potrzebne mu informacje lub w celu zapoznania się z jego stanowiskiem.
 9. Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od jej otrzymania, chyba że jej prawidłowe rozpoznanie wymaga znacznych nakładów czasu i pracy.
 10. W odpowiedzi na reklamację Administrator przedstawia Użytkownikowi swoje stanowisko wraz z jego uzasadnieniem.
 11. Z chwilą uwzględnienia reklamacji Reklamodawca traci tytuł prawny do wykorzystywania Tekstu i zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania jego eksploatacji oraz usunięcia go ze wszystkich miejsc, w jakich został on przez niego opublikowany. Administrator niezwłocznie zasili Saldo Użytkownika o Środki Pieniężne, jakie zostały przez niego spożytkowane na pokrycie Kosztów.
 12. Z chwilą uwzględnienia reklamacji Wydawca traci tytuł prawny do publikowania Artykułu i zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania jego eksploatacji oraz usunięcia go ze wszystkich miejsc, w jakich został on przez niego opublikowany. Administrator niezwłocznie zasili Saldo Użytkownika o Środki Pieniężne, jakie zostały przez niego spożytkowane na pokrycie Kosztów.

§26 Dane osobowe

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Użytkownika niebędącego osobą fizyczną.
 2. Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. nazwa działalności gospodarczej;
  4. adres zamieszkania, siedziby lub dostawy;
  5. NIP;
  6. adres e-mail;
  7. numer telefonu.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach: obsługi płatności, wykonywania Umowy o Prowadzenie Konta oraz rozpoznania reklamacji.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika do Bramki Płatności:
  1. w związku ze świadczeniem przez Bramki Płatności na rzecz Administratora usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  2. w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bramkę Płatności dokonywanych przez Użytkowników płatności przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  3. w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych z Administratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 5. Administrator informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator;
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie;
  3. dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji Umowy o Prowadzenie Konta, a także rozpoznania reklamacji;
  4. dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy o Prowadzenie Konta, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Użytkownika. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat;
  5. dane osobowe Użytkownika nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora jest art.6 ust. 1 lit. b RODO;
  7. odbiorcami danych Użytkownika będą wyłącznie wskazane w Regulaminie i Polityce Prywatności podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora jako administratora w rozumieniu RODO;
  8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Administrator informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, korzystania z Bramki Płatności, a także rozpoznania reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Użytkownika jest brak możliwości zawarcia powyższych umów lub rozpoznania reklamacji.

§27 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, Warunkach Realizacji oraz Polityce Prywatności zastosowanie mają:
  1. Kodeks cywilny;
  2. Prawo Autorskie;
  3. inne powszechnie obowiązujące akty prawne.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

 

Regulamin w formacie PDF: Pobierz

Poprzednie wersje regulaminu:

 1. obecny dokument jest pierwszą wersją regulaminu