Regulamin promocji
“NA START”

REGULAMIN PROMOCJI “NA START”

NA PLATFORMIE

app.7Link.ai

§1 Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć PUBLICRANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach pod adresem: UL. DZIELNA 10 /6, 25-213 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880166, NIP 6572957340, kapitał zakładowy 10.000 zł.
 2. Platformie – należy przez to rozumieć zorganizowany system zawierania umów na odległość stanowiący internetową platformę prowadzoną i utrzymywaną przez Administratora pod adresem https:// app.7link.ai.
 3. Regulaminie Platformy – należy przez to rozumieć dokument dostępny pod adresem https://www.7link.ai/pl/regulamin/regulamin-platformy, który w szczególności określa warunki korzystania z Platformy. 
 4. Reklamodawcy – należy przez to rozumieć rolę na Platformie, którą określa Regulamin Platformy.
 5. Kodach Promocyjnych – należy przez to rozumieć treść cyfrową, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, stanowiącą unikalny kod, który uprawnia Reklamodawcę do uzyskania preferencyjnych warunków korzystania z Platformy. 
 6. Regulaminie Promocji – należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający warunki Promocji na Platformy. 
 7. Okresie Promocyjnym – należy przez to rozumieć okres od aktywowania Kodu Promocyjnego na Kocie Systemowym do ostatniego dnia w jakim Reklamodawca jest uprawniony do preferencyjnych warunków korzystania z Platformy. 
 8. Koncie Systemowym – należy przez to rozumieć indywidualne konto, o którym mowa w Regulaminie Platformy.  

§2 Warunki Promocji

 1. Promocję organizuje Administrator.
 2. Promocja prowadzona jest do czasu jej zakończenia.
 3. Promocja skierowana jest jedynie do Reklamodawców. 
 4. W okresie trwania promocji Administrator będzie wprowadzać do obrotu wybraną przez siebie ilość Kodów Promocyjnych.
 5. Z Kodu Promocyjnego mogą skorzystać tylko ci Reklamodawcy, których Konto Systemowe zawiera wszystkie dane wymagane przez Platformę, a w szczególności numer NIP.
 6. Administrator wedle własnego uznania określać będzie jakie preferencyjne warunki korzystania z Platformy będą zapewniać poszczególne Kody Promocyjne, a w szczególności długość trwania Okresu Promocyjnego. 
 7. W celu skorzystania z Kodu Promocyjnego Reklamodawca powinien przesłać jego treść na adres advertiser@7link.ai wraz z prośbą o jego aktywację. Administrator aktywuje Kod Promocyjny w okresie pierwszych czterdziestu ośmiu godzin (48) przypadających na dni robocze. 
 8.  Z chwilą aktywowania Kodu Promocyjnego przez Administratora dla Reklamodawcy rozpoczyna się Okres Promocyjny. Po zakończeniu Okresu Promocyjnego Reklamodawca może nadal korzystać z Platformy na warunkach jakie go obowiązywały przez aktywowaniem Kodu Promocyjnego. 

§3 Wyłączenia 

 1. Kod Promocyjny nie może być łączony z innymi promocjami obowiązującymi na Platformie.
 2. Kod Promocyjny nie może być łączony z innymi Kodami Promocyjnymi, a na Koncie Systemowym może być aktywny tylko jeden Kod Promocyjny.
 3. W przypadku utraty Kodu Promocyjnego Reklamodawca nie będzie uprawniony do otrzymania jego duplikatu lub zamiennika. 
 4. Kod Promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 5. W Okresie Promocyjnym Kod Promocyjny nie może zostać zamieniony na inny Kod Promocyjny. 
 6. Okres Promocyjny nie może zostać skrócony ani wydłużony. 
 7. Kod Promocyjny wygasa z chwilą jego aktywowania i nie może zostać ponownie użyty.
 8. Nieaktywowany Kod Promocyjny wygasa po 1 miesiącu od jego wprowadzenia do obrotu i po upływie tego czasu nie może zostać aktywowany. 
 9. Administrator może odmówić aktywowania Kodu Promocyjnego, jeżeli:
  1. Kod Promocyjny wygasł;
  2. Konto Systemowe Reklamodawcy ma już aktywny Kod Promocyjny;
  3. Konto Systemowe Reklamodawcy ma nie uzupełnione dane firmy, w szczególności nr NIP;
  4. Reklamodawca wszedł w posiadanie Kodu Promocyjnego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące prawo lub Regulamin Promocji, a w szczególności, gdy wszedł w jego posiadanie poprzez pokonanie lub ominięcie zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Platformy lub wyzyskanie oczywistej omyłki Administratora. 

§4 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji stosuje się Regulamin Platformy, Kodeks cywilny i inne powszechnie obowiązujące akty prawne.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2023 r.

Regulamin w formacie PDF: Pobierz